awatar, poezja

13 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest awa­tar.

Moja ulubiona szklanka

a od zwykłych rzeczy
naucz się spo­koju (JT)


Mo­ja ulu­biona szklanka
codzien­nie ra­no wi­ta mnie ry­tual­nie
z uśmie­chem za­sypu­je się kawą
i za­lewa wrzątkiem
dla mo­jej przy­jem­ności trwo­ni aromat
później po­daje gorące us­ta ze smakiem.

Mo­ja ulu­biona szklanka
nie pęka z wiekiem
trzy­ma się młodo i mnie nie wy­mawia lat
dys­kret­nie nad­sta­wia ucho gdy dzwo­ni te­lefon
gdy w lus­tro ka­wy sączę kłopo­ty
og­rze­wa dłonie, us­po­kaja oczy. 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 16 maja 2014, 16:18

Za piecem

Mi­jają po­ry roku
Wios­ny zmar­twychwstałe radośnie
La­ta spływów długą wierną rzeką
Z wiarą która po­dob­nie dojrzewa
Je­sienie wędrówek sta­rym la­sem gdzie
Ciszy strzegą puchacze i wier­ne drzewa
Aż na­dej­dzie długa zi­ma
Choć u Pa­na Bo­ga za piecem
Wypłaczesz w rękaw, że przedwcześnie. 

wiersz
zebrał 85 fiszek • 29 kwietnia 2014, 15:01

W ogrodach botanicznych

Za­kocha­ni, w miłości stra­ceni
To przez nich pięknieje świat ot tak
Ma­larze ma­lują piosen­ki na swetrze
Poeci nu­tami ści­gają świerszcze
Za­kocha­ni snują stro­fy ra­dos­nej udręki
Spy­taj­cie, a nie uwierzą uniesieni
Po­nad zaułki miej­skich cieni.
Że nie tak wysoko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 28 kwietnia 2014, 18:28

Ostatnie Źdźbło

Gdy już wy­niesiesz na po­deszwach
Os­ta­nie źdźbło ek­spres­ji Tatr i Bie­szczad
Gdy już tyl­ko z kreskówki pies i kot
Zos­taną do wie­czor­nych pie­szczot
Gdy za ok­nem słowik zak­wi­li nokturn
Od­dając się kru­kowi na ścierwo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 kwietnia 2014, 16:22

Na bezdrożach

Co do­radzić tym na bezdrożach
Tym co bez ce­lu okrętu żag­la i steru
Płyną gdzie pędzi wiatr co dnia
Za muzą w szkle chromą na dnie
Pieśń ryczy w zaułek drze­mie pan brat
I tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 61 fiszek • 18 kwietnia 2014, 17:26

Obrócone o 180º

Trzy Kariatydy
Pod­pierają rzym­skie pra­wa i sentencje
W zwo­jach to­gi płonie ciało
Więźniarek grec­kiego realizmu
Rzeźby, którym mówią
Że no­wy świat jak sta­ry
Jest płodną ko­bietą
Nic do­dać Nic ująć Nic więcej. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 kwietnia 2014, 10:19

Piąty żywioł

Tyl­ko ogień uga­si żywioły
Gdy roz­pa­li się źdźbło co cze­kało na pożar
Tańczą płomienie - go­nią pod wiatr i za wiatrem
Błys­ka­wice w nich bledną
Skwier­czą żałośnie deszcze.

Ra­dość z nicze­go za wszys­tko wy­pełnia
Spoj­rze­nie na wschód [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 9 kwietnia 2014, 15:19

Martwy żar

Cóż znaczy mo­ja sa­mot­ność jas­no określona
gdy tuż za ścianą, może dwiema
nocą śpią ra­zem ścianą rozdzieleni
mar­twych ty­siące światło zgaszone
tli się niena­wiść, żarzy obojętność
przy­biera niewier­na rze­ka w snach.

Słońce doj­rze­wa sny, roz­pa­la świt
ręka do­tyka chłód, tra­fia w nic
budzik dzwo­ni natrętny
w ty­siącach komór domowych.

Cóż znaczy mo­ja samotność
gdy dłoń do­tyka światło. 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 4 kwietnia 2014, 10:56

Moja ulubiona książka

Mo­ja ulu­biona książka
nie ma skórza­nej oprawy
z wytłoczo­nym tytułem
nad ryn­gra­fem autora
nie ma re­cenzji, re­komen­dacji i ceny

Mo­ja ulu­biona książka
ma jedną czer­paną kartkę
dwie stro­ny jak łat­wo policzyć
na pier­wszej wier­sz – 
pre­zent od Boga
w którym tłumaczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 2 kwietnia 2014, 14:33

Pejzaż

W tym do­mu jest cisza
I tyl­ko nad ra­nem
Wciąż słyszę podłogi
Gdy ściany przenikasz
Sze­leszczą zwiew­ne kroki

Przez ciszę przechodzisz
Skąd nie ma ot­wartych bram
Tu­taj mgła tłem pejzażu
Który wie­czność trwa

Wiem, że to tyl­ko mój sen
Nic więcej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 1 kwietnia 2014, 10:14

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność